Làm thế nào để cấu hình Windows Defender Firewall để chia sẻ ổ đĩa trong Docker?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.To prevent the above, set up the Windows Defender Firewall to allow the port 445 TCP connection. By default the Windows Defender Firewall blocks TCP port 445 connections. The

Đọc thêm

Làm thế nào để thêm một địa chỉ IP tĩnh cho một bản phân phối Linux như Debian chạy như một VPS trên VirtualBox

Ensure the VM is powered off Configure the Network Settings -> Network Ensure Adapter 1 được gắn vào NAT và Adaptor 2 is attached to Host-only Adapter Ensure your host’s IP is set similar to the following Get the names of your network interfaces, make a note of them ip addr

Đọc thêm

Làm thế nào để thiết lập Docker Quickstart Terminal trong Cmder?

Các chương trình sau làm thế nào để thiết lập Docker Quickstart Terminal trong Cmder. Nhập Keyboard nhiệm vụ cài đặt màn hình phím tắt Win + Alt + Menu T Via + nút -> nhiệm vụ thiết lập…. Mở rộng Startup và chọn Task Thêm một Predefined nhiệm vụ Phím tắt mới Alt + Sự thay đổi + + qua menu + Đặt tên cho nút…

Đọc thêm