Làm thế nào để chỉnh sửa một hàm trong một bảng trong một tài liệu Writer OpenOffice?

OpenOffice Writer có một trick gọn gàng của việc sử dụng công thức trong một bảng thông thường. Gõ = trong bất kỳ tế bào trong một bảng sẽ làm xuất hiện thanh công cụ Formula và bạn có thể gõ một công thức một công thức theo một cách tương tự như bạn sẽ làm gì trong ứng dụng bảng tính. Một khi bạn có công thức trong tế bào, bạn…

Đọc thêm