Làm thế nào để ngăn chặn các Pixel Google 3 / 3 XL điện thoại thông minh Android từ chặn các cuộc gọi không có trong danh sách các số bị chặn

Pixel 3 hoặc Pixel 3 XL có thể chặn cuộc gọi không có trong danh sách chặn.

Trong Menu ứng dụng Điện thoại của -> Settings -> số bị chặn, số lượng không bị chặn nhưng điện thoại không nhận được cuộc gọi.

Các cuộc gọi được là khối vì Không làm phiền được bật. Kiểm tra Không làm phiền trong Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb. Khi Không làm phiền được bật trên tất cả các cuộc gọi bị chặn trừ trong cấu hình cuộc gọi Exceptions.

Để nhận cuộc gọi hoặc tắt Không làm phiền hoặc cấu hình điện thoại của
Cài đặt -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb -> cuộc gọi thiết lập và cho phép người gọi. Để hoàn toàn cấu hình Do Not Disturb cài đặt cuộc gọi, Do Not Disturb phải được tắt.

Gửi phản hồi