Làm thế nào để hiển thị số dòng trong Android Studio

số dòng được tắt theo mặc định.

Logcat cho thấy số dòng khi lỗi xảy ra, do đó nó là một ý tưởng tốt để có số dòng bật.

Để bật số dòng:

  1. nhấn: Ctrl + Sự thay đổi + Một
  2. Loại: show l
  3. Nhấp vào nút Toggle để ON
  4. Nhấn vào bất cứ nơi nào trong mã để bỏ qua hộp tìm kiếm

 

Gửi phản hồi